Sluttbrukeravtale

§1 Avtalen gjelder mellom CabinWeb AS (heretter kalt Leverandør), org. no. 917 192 065, registrert bruker (heretter kalt Bruker) på systemet CabinWeb, brukerens arbeidsgiver (heretter kalt Firma) og ethvert tredjeparts utleiefirma (heretter kalt Utleier) som Brukeren velger å benytte seg av tilbud.

§2 Avtalen gjelder enhver bruk CabinWeb.

§10 Leverandør har rett til å stenge brukerkontoen ved mislighold, inkludert, men ikke begrenset til manglende betaling, hærverk, tyveri, misbruk av systemfeil og annen utnyttelse til egen vinning, ved bruk av Brukers konto.

§11 CabinWeb ansvar for kommunikasjon er begrenset til I App meldinger (in-app messages), og utsendelse av eposter. Bruker er selv ansvarlig at epostkonto er riktig, fungerer, har riktig oppsett og mottar eposter fra CabinWeb.

§12 Bruker skal gjøre nødvendige tiltak for å forhindre at skadelig programvare blir lastet opp til systemet. Om skadelig programvare blir lastet opp av Bruker, skal Bruker være ansvarlig for konsekvensene av dette. Dette gjelder for alle som blir påvirket av dette; Brukere, Firma, Utleier og Leverandør. Eventuelle krav mot Leverandør, som følger slik skadelig programvare, skal dekkes av Bruker. Ved Brukers opplasting av skadelig programvare kan Leverandør stenge kontoen umiddelbart.

§13 Dersom brukere selv betaler for abonnementet, skjer betaling forskuddsvis i henhold til de priser som er angitt i systemet. Prisene kan endres med en måneds varsel. Prisendringene varsles i systemet og til angitt epostadresse.

§14 Leverandør kan fortløpende endre vilkårene i denne Avtalen. Slike endringer skal varsles en måned før endringene trer i kraft. Varslingen foretas i systemet. Dersom Brukeren ikke er villig til å godta de endrede avtalebetingelsene, kan Brukeren si opp Avtalen med Leverandør. Økonomiske mellomværende vil imidlertid bestå inntil disse er gjort opp. Endringer i Avtalen publiseres i systemet.

§15 Brukeren har ikke rett til å overdra sin brukerkonto til andre.

§16 Leverandør har rett til å overdra Avtalen og kundeforholdet til andre selskaper ved oppkjøp, fusjon eller fisjon.

§17 Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger:

a) Tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i avtaleforhold.

b) Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke.

§3 Avtalen er inngått og bindende for alle parter fra det tidspunkt hvor Bruker godtar sluttbrukeravtalen.

c) Erstatningskravet kan ikke overstige innbetalt leiebeløp.

Ansvarsbegrensningene i pkt. b og c gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett.

§18 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne Avtalen, kan den annen part, etter å ha gitt parten skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Stenging av konto regnes ikke som heving av Avtalen.

§19 Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor Leverandør’ kontroll, suspenderes pliktene i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen.

§20 Tvister mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Stavanger Tingrett som verneting.

§4 CabinWeb er et system hvor Bruker vil få tilgang til å søke og leie firmahytter, leie eksterne hytter og benytte seg av tjenester som naturlig hører til segmentet firmahytter.

§5 Bruker skal lese, forstå og overholde alle regler og forskrifter spesifisert av Firma og Utleier. Regler og forskrifter kan endres, og det er opp til Bruker å holde seg oppdatert.

Bruker med tilgang til flere Firma og/eller flere Utleiere er ansvarlig for å lese, forstå og overholde alle regler og forskrifter spesifisert av alle Firma og Utleiere.

§6 Personaldata som behandles i CabinWeb er regulert gjennom Databehandler-avtale med Firma. Bruker må kontakte Firma for å få tilsendt informasjon som er lagret. Bruker kan også be Firma om å få fjernet all informasjon. Ved en eventuell fjerning av data, vil Bruker ikke lengre ha tilgang til CabinWeb. Leverandør sitt ansvar er begrenset til å utføre de tjenester som til enhver tid tilbys, og som Firma ber om å få utført.

§7 Leverandør plikter å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene. Data som blir registrert, vil bli fjernet i henhold til reglement spesifisert av Bruker eller Firma er tilknyttet. Ved en eventuell oppsigelse, vil alle data slettes ved årets slutt.

§8 Leverandør kan bruke de registrerte opplysningene til å informere Bruker om endringer i tjenesten, nye funksjoner og tjenester, samt annen informasjon som Leverandør anser som viktig.

§9 Bruker godtar, ved å ta i bruk tjenester levert av tredjeparts leverandører, at nødvendig personlig informasjon for å kunne benytte tjenesten, blir oversendt til tredjeparts leverandør. I det Bruker tar i bruk en slik tjeneste, vil Bruker måtte digitalt signere egen sluttbruker-avtale med tredjeparts leverandør.